Výsledky Přijímacího řízení 2021

Děti, které JSOU PŘIJATY od školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice.

Registrační čísla přijatých dětí:

51, 25, 56, 83, 65, 78, 35, 29, 43, 66, 67, 40, 36, 69, 44, 70, 68, 34, 30, 38, 31, 33, 49, 60, 37, 80, 26, 59, 32, 21, 22, 42, 24, 23, 27, 53, 72, 57, 58, 48

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii. Schůzka s rodiči dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2021/2022 bude probíhat formou konzultací s třídními učitelkami v posledním týdnu v srpnu. Rádi se uvidíme s Vámi i Vašimi dětmi.

 Děti, které JSOU PŘIJATY k individuálnímu vzdělávání reg. č.:

39, 79

 Děti, které PŘIJATY NEBYLY, kapacita Mateřské školy Řevnice již byla zcela naplněna.

Registrační čísla nepřijatých dětí:

73, 74, 41, 28, 76, 63, 54, 77, 81, 71, 62, 61, 52, 50, 46, 47, 64, 82, 45, 75, 55

V těchto případech bylo vydáno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě. Vyzvedněte si prosím rozhodnutí  10. 6. v kanceláři školy od 10:00h do 16:00h nebo v týdnu od 14.6. od 10:00h do 15:00h. U dětí tříletých, spolu s ním dostanete stanovisko Městského úřadu Řevnice.

Registrační čísla dětí které JSOU PŘIJATY do třídy dětské skupiny při MŠ Řevnice:

73, 74, 41, 28, 76, 63, 54, 77, 81, 71, 62, 61, 52, 82, 84, 85

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje – žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů (obsahuje datum zveřejnění). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Datum zveřejnění:     10. 6. 2021

Neprašová Pavlína

Ředitelka mateřské školy