Výsledky Přijímacího řízení 2020

budou zveřejněny do 11. 6. 2020.

Děti, které JSOU PŘIJATY od školního roku 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice.

Registrační čísla přijatých dětí:

Pozastavené řízení u reg. č.:

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii. Schůzka s rodiči dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2020/2021 bude probíhat formou konzultací s třídními učitelkami v posledním týdnu v srpnu. Rádi se uvidíme s Vámi i Vašimi dětmi.

 Děti, které JSOU PŘIJATY k individuálnímu vzdělávání reg. č.:

 Děti, které PŘIJATY NEBYLY, kapacita Mateřské školy Řevnice již byla zcela naplněna.

Registrační čísla nepřijatých dětí:

V těchto případech bylo vydáno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě. Vyzvedněte si prosím rozhodnutí 11. 6. v kanceláři školy od 8:00h do 16:00, spolu s ním dostanete stanovisko Městského úřadu Řevnice.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje – žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů (obsahuje datum zveřejnění). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Datum zveřejnění:     10. 5. 2020

Neprašová Pavlína

Ředitelka mateřské školy