Výsledky Přijímacího řízení 2020

Děti, které JSOU PŘIJATY od školního roku 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice.

Registrační čísla přijatých dětí: 59, 50, 65, 99, 49, 101, 26, 79, 103, 61, 68, 47, 42, 58, 36, 28, 92, 93, 30, 73, 90, 48, 81, 91, 80, 35, 43, 40, 96, 82, 53, 67, 55, 64, 102, 45, 75, 46, 56, 69, 41, 34, 83

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii. Schůzka s rodiči dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2020/2021 bude probíhat formou konzultací s třídními učitelkami v posledním týdnu v srpnu. Rádi se uvidíme s Vámi i Vašimi dětmi.

 Děti, které JSOU PŘIJATY k individuálnímu vzdělávání reg. č.: 87, 44

 Děti, které PŘIJATY NEBYLY, kapacita Mateřské školy Řevnice již byla zcela naplněna.

Registrační čísla nepřijatých dětí: 52, 74, 72, 38, 63, 66, 33, 1, 77, 39, 88, 60, 78, 71, 2, 85, 86, 31, 57, 98, 37, 54, 89, 97, 76, 62, 27, 84, 95, 70, 25, 32, 29, 51, 100

V těchto případech bylo vydáno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě. Vyzvedněte si prosím rozhodnutí  11. 6. v kanceláři školy od 10:00h do 16:00h nebo v týdnu od 15.6 od 10:00h do 15:00h. U dětí tříletých, spolu s ním dostanete stanovisko Městského úřadu Řevnice.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje – žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů (obsahuje datum zveřejnění). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Datum zveřejnění:     11. 6. 2020

Neprašová Pavlína

Ředitelka mateřské školy