Historie školky

Rok 1939/z Pamětní knihy obce Řevnic/. Obecní zastupitelstvo dává souhlas k zřízení mateřské školky a dává k dispozici místnosti, osvětlení a otop. 13. 5. 1939 byl vyhlášen první zápis do mateřské školy. V něm rodiče přihlásili 20 dětí ve věku 4 až 6 let. Krátce potom 26. 5. 1939 se usneslo obecní zastupitelstvo zřídit mateřskou školu od 1. 9. 1939 a to v přízemí domu čp. 27/Faustovně/. Byly vykonány nezbytné přípravy a přijata i první učitelka Anna Nejdlová. Okresní školní výbor schválil zřízení „obecní mateřské školy“ dne 29. 8. 1939 a přičlenil ji pod správu obecné školy. 10. 11. 1939 byla mateřská škola rozšířena o druhé oddělení. V té době mělo 1. oddělení 25 dětí a 2. oddělení 31 dětí.

Mateřská škola byla od školního roku 1940/41 oddělena od správy obecné školy jako samostatná a první správkyní a později ředitelkou byla jmenována Marie Žufanová – Klimtová.

Z válečného období nejsou žádné písemné zprávy.

Kronika mateřské školy začíná 5. květnem 1945. Školní rok 1945/46 byl zahájen 3. září a zapsáno celkem 45 dítek /hochů 27, dívek 18/. 1. 8. 1946 byla mateřská škola osamostatněna a správkyní ustanovena, na základě výnosu zemské školní rady v Praze ze dne 31. 5. 1946 Marie Klimtová – Žufanová. Správa školy předána 27. 7. 1946.

Přestěhování do nového objektu, vily pí. Lowensteinové v Mníšecké ulici čp. 676. Tato vila, byť po několika stavebních úpravách je i dnes sídlem mateřské školy.

Školní rok 1946/47. Zapsáno přes 80 dítek a otevřena tři oddělní. Přiděleny 2 učitelky mateřské školy, Anna Hájková – Vopatová a Marie Kajzlerová.

Šk. rok 1950/51. Zapsáno 87 dítek, které byly rozděleny do 3 tříd. V dalších letech se počet pohyboval od 54 do 63 zapsaných dětí.

V roce 1954 byla v suterénu MŠ přistavěna jídelna pro Základní devítiletou školu v Řevnicích. V kuchyni se vařilo pro děti ZDŠ i MŠ společně.

Školní rok 1964/65 /zapsáno 51 dětí/, ředitelka M. Klimtová odešla do starobního důchodu a na její místo nastoupila Anna Hájková. Ta jako ředitelka působila do roku 1969.

Školní rok 1969/70 zahájila nově jmenovaná ředitelka Stanislava Lebedová – Hodinářová.

V roce 1970 se z objektu odstěhovala Zvláštní škola a uvolněné prostory byly využity pro rozšíření mat. školy o třetí třídu. Vybavení třídy zajistily kompletně Komunální služby Řevnic a tím získali právo na přednostní umístění dětí svých zaměstnanců.

Ve školním roce 1972/73 bylo rozhodnuto o výstavbě nové, účelové budovy, která by splňovala všechna hygienická a technická kritéria pro MŠ. V Řevnicích narůstal počet dětí a budova svou kapacitou přestávala stačit.

V roce 1976 proběhla rekonstrukce objektu v Mníšecké ul. Mateřská škola byla rozšířena a do 4 tříd zapsáno 120 dětí.

V té době probíhala výstavba nového zařízení pro předškolní výchovu dětí v Řevnicích.
19. 1. 1979 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola v Revoluční ulici čp. 901. Následující školní roky byly v Řevnicích dvě mateřské školy a v nich umístěno přes 200 dětí v šesti třídách.

Dvoutřídka v Mníšecké ul. měla 66 dětí a vedla ji ředitelka Jaroslava Petelová. Čtyřtřídní mateřskou školu v Revoluční ulici vedla ředitelka Stanislava Lebedová. Mateřská škola v Revoluční ulici byla postavena pro 120 dětí a její kapacita byla naplněna a v následujících letech i překročena. Dvě Mateřské školy sloužily řevnickým dětem 3 roky.

Část budovy v Mníšecké ul.si ve školním roce 1981/82 pronajala obec Lety a zřídila v ní prozatímní provoz své mateřské školy. Jejich nově budovaný objekt byl před dokončením. Současně zde byly zřízeny třídy Základní školy Řevnice.

Od šk. roku 1981/82 jsou všechny řevnické děti umístěny v čtyřtřídní mat. škole v Revoluční ulici.

V roce 1992 MěÚ v Řevnicích rozhodl s ohledem na nízkou populací v Řevnicích, s celostátní statistikou klesajícího počtu dětí a hlavně na roztříštěnost výuky v ZŠ /třídy
v 6 objektech/, o rekonstrukcích v obou budovách a přestěhování 1. stupně ZŠ do objektu MŠ v Revoluční a MŠ zpět do budovy v Mníšecké ul. Tato výměna byla velkým finančním zatížením pro rozpočet města, pracovním zatížením především pro zaměstnance mateřské školy a pro rodiče, kteří pomáhali s přestěhováním. Ukončení provozu v Revoluční ul. a otevření pro děti v nově upraveném objektu trvalo jeden týden. V květnu 1994 zahájila mateřská škola svou činnost v budově v Mníšecké ul. čp. 676. Prostory v celé budově byly upraveny opět pro potřeby mat. školy /elektrické vytápění, 3 třídy, kuchyně, prádelna a mandlovna …./. Vnitřní vybavení bylo použito z objektu v Revoluční ul.

Od roku 1994, kdy bylo do tří tříd zapsáno 84 dětí, byl počet neustále snižován.

Zatím poslední a dosud platné rozhodnutí o maximálním počtu dětí v MŠ, vydala Okresní hygienická stanice Praha-západ 24. 3. 1998 s tímto závěrem. Kapacita MŠ Řevnice je 68 dětí. Školský úřad Praha-západ projednal výjimku z počtu dětí ve třídě /20/ a rozhodl 4. 5. 1998 o tom, že třídy mohou být naplňovány do hygienické kapacity. V roce 1998, po odchodu S. Lebedové do důchodu, byla na základě konkurzu od 12. 8. 1998 jmenována Školským úřadem Praha-západ Libuše Švarcová /Plasová/ do funkce ředitelky Mateřské školy Řevnice.

Mateřská škola je trojtřídní /1 tř. s dopoledním provozem, 2 tř. s celodenním provozem/. Vybavení tříd je velmi dobré. Každá třída má dostatek hraček, TV, nářadí, magnetofon s CD přehrávače, pianino, zvlhčovače vzduchu a od r. 1999 jsou ve všech třídách instalovány čističky vzduchu. V budově jsou dva kabinety na pomůcky, zvlášť je uložena fotodokumentace a videozáznamy z různých akcí školy… K výzdobě tříd i přilehlých prostor jsme použili darované originály obrazů /kresby, koláže/ ak. malířů Jiřího a Marie Trnkových, ak. malířky Karasové, návrh na titulní stranu časopisu Sluníčko J. Bartáka a od ak. malířky Fialové – Čechové dvě ilustrace k pohádce „O zlaté rybce“. Na schodišti visí plastiky žáků bechyňské keramické školy. Třída, která nemá odpolední provoz je 2x týdně využívána na skupinovou výuku angličtiny a 2x týdně na logopedickou nápravu řeči. Budova je napojena na městský vodovod.

V březnu 2000, po vybudování osvětlení zahrady a telefonu k zadnímu vchodu do objektu, jsme původní hlavní vchod ze silnice Mníšecká pro rodiče a děti uzavřeli a používáme jej pouze jako služební a pro zásobování. Vchod do objektu z ulice J. Veselého, který je osazen výstražnými dopr. značkami je hlavní a jediný vstup pro rodiče a děti. Tím je mnohem lépe zajištěna bezpečnost dětí, hlavně při odchodu domů z mateřské školy.

Zahrada u mateřské školy má bez zastavěné plochy rozlohu 4 580 m². Je členitá, osázená stromy, keři i květinami. Z rozpočtu města bylo 25 000 Kč v roce 2001 vyčleněno na osázení zahrady novými stromy a keři, které v uplynulých letech zaschly. Nová zeleň byla vybraná s ohledem na kvalitu půdy, bezpečnost dětí a všechny stromy a keře rostou ke spokojenosti nás všech. V přední části je ohniště s lavicemi z přírodního dřeva, za budovou velká zatravněná plocha vybavená brankami na kopanou, kovovými průlezkami, kolotočem, houpačkami, pružinovým houpadlem a pískovištěm. Část plochy je dlážděná, zde jsou v letním období umístěny bazény. Na zahradě jsou 3 „domky“. Dva slouží pro tvořivé hry dětí a jeden jako úložna hraček a zahradního nářadí. Přirozený svah je využíván pro zimní hry dětí. Skalka odděluje „lesík“ od zbývající části zahrady. Zde je osazeno zařízení pouze ze dřeva: altán, vlak, průlezky a rozhledna se skluzavkou.

Po celé zahradě jsou umístěny lavičky a stolky. S údržbou nám pravidelně pomáhají TS města Řevnic a 1x ročně organizujeme sobotní brigádu na podzimní úklid zahrady, které se účastní zaměstnanci MŠ a rodiče i s dětmi. Tato akce se osvědčila a hodláme v ní i nadále pokračovat.

Činnost SRPŠ, ze kterého vznikl Klub přátel při mateřské škole v Řevnicích a byl registrován 25. 11. 1991 s přiděleným IČO: 44684398 a vlastním účtem u České spořitelny, má nemalý podíl na akcích, které byly a jsou pořádány pro děti. Bez finanční podpory sponzorů z řad podniků, občanských sdružení a občanů bychom nemohli pořádat po celá léta různé akce pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost. Plesy, školy v přírodě, divadelní představení v mat. škole, zájezdy do divadel a na různé výstavy, výlety, pohádkový les, táborák…

Od září 1996, z rozhodnutí rady města Řevnic, rodiče přispívají na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem mat. školy 200 Kč /dítě/měsíc/.

Od 1. 9. 1997                         270 Kč/měsíc                         700 Kč/cizí/bydliště mimo Řevnice
od 1. 2. 2000                         290 Kč                                     700 Kč

V současné době je uvažováno o navýšení částky. Zákon stanoví, že rodiče se mohou podílet až do výše 30% neinvestičních nákladů na provoz.

Protože kapacita mat. školy je v posledních letech nedostatečná, byla vypracována ve spolupráci s MěÚ Řevnice „Kritéria pro příjem dětí do MŠ“ – platná od 27. 2. 2001.
V srpnu 1998 byla částkou 358 540 Kč zřízena kotelna na plynové vytápění a zrušeno el. vytápění budovy, funkční je i zabezpečovací zařízení.

V současné době se o 68 dětí stará 11 zaměstnanců. Po celá léta se účastníme sportovních a výtvarných soutěží, kde obsazujeme přední místa. Každý rok organizujeme
ve spol. s vedením plaveckého bazénu v Příbrami předplavecký výcvik dětí, kroužek hry na flétnu pro „předškolní“ děti probíhá již šestým rokem.

Žákyně středních i vyšších pedagogických škol zde praktikují i několikrát ročně.
Zastupitelstvo města Řevnic dne 18. 11. 2002 rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Řevnice od 1. 1. 2003.

Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 14. 2. 2003 rozhodnutí podle §13 a odst. 2 a §13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o změně zařazení od 1. 1. 2003 a ofic. názvem Mateřská škola Řevnice, okres Praha-západ a Český statistický úřad nám přidělil IČO 71005803.

Toto rozhodnutí postavilo Mateřskou školu Řevnice do nového právního postavení. Změna se týká vztahu mezi mateřskou školou a ostatními subjekty /ať už dodavateli nebo zřizovatelem, kterým je stále město Řevnice/. Mateřská škola vystupuje jako samostatný právní subjekt. Byla bych ráda, aby toto rozhodnutí, bylo s odstupem času posouzeno jako funkční a jediné správné.

Podle zveřejňované statistiky populace dětí v České republice klesá, v našem regionu naopak vzrůstá. Vzhledem k této skutečnosti a se vstupem v platnost vyhlášky č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízení, která např. zvyšuje počet m² na jedno dítě, by v roce 2005 mohlo navštěvovat MŠ pouze 51 dětí. S ohledem na tyto nové skutečnosti by bylo vhodné rozhodnout v nejbližší době buď o přístavbě nového pavilonu na zahradě stávající mat. školy, nebo zvažovat jinou variantu, aby zájemci o umístění dětí byli v dalších letech všichni uspokojeni.

Každý rok pořádáme pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost „Den otevřených dveří“. Tato akce je úspěšná, hodně navštěvovaná a zúčastňuje se jí společně i několik generací. Změny, které během let nastaly, jsou hodnoceny velmi dobře. Přáním všech zaměstnanců je, aby i další generace dětí zde byly spokojeny tak jako ty současné.

V Řevnicích 31. 3. 2003

Zpracovala: Švarcová Libuše

Aktualizovala: 8.10. 2017, Pavlína Neprašová