O nás

Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace
IČ: 71005803
DIČ: CZ71005803

Datová schránka: k2vkyud
Zřizovatel: Město Řevnice

Adresa: Mníšecká 676, 252 30 Řevnice

Ke vstupu do mateřské školy se používá vchod z ulice J. Veselého.

Režim zamykání hlavního vchodu do budovy: viz Informace pro rodiče

Ředitelka: Pavlína Neprašová

Provozní doba mateřské školy: od 7:00 – do 17:00 hodin

Letní/prázdninový provoz mateřské školy:  zpravidla první 2-3 týdny v červenci.

Kapacita: 5 tříd, celkem 86 dětí + třída DS 20 dětí

Loga tříd v Mateřské škole:


Email: msrevnice@centrum.cz

Další aktivity – podrobnosti viz Informace pro rodiče:

Hravá angličtinka –  vede lektorka pí. Kmentová

Práce s keramickou hlínou – lekce jednou za měsíc v Základní umělecké škole Řevnice, vede lektorka Blanka Lacigová

Individuální logopedická prevence – každé pondělí v odpoledních hodinách, vede logopedická asistentka p.uč. Milena Chvojková a Valérie Šimková, spolupracuje s klinickou logopedkou.

Profesionální divadelní představení, koncerty, kouzelník, varieté, hudební vystoupení, projektové dny atd.

Tématické besedy s rodiči, s odborníky ze zdravotnictví, poznáváme profese. 

Projektové dny a týdny.

Pořádáme výlety do okolních obcí (Karlštejn, Zadní Třebaň, Lety, Mořinka …) i do Prahy, do Muzeíí, divadel, galerií na výstavy, poznávací vycházky, exkurze. Navštěvujeme farmy – výlety za zvířátky. Polodenní i celodenní výlety autobusovou a železniční dopravou.

Spolupracujeme se Základní školou návštěvy v 1. třídách, v přípravné třídě.

Tělesná výchova škola je zapojena v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, v zimních měsících děti navštěvují tělocvičnu TJ Sokol.

Předčtenářská gramotnost úzce spolupracujeme s knihovnou v Řevnicích, v Letech a na Mořince, paní knihovnice pořádájí čtenářské dílny.

Enviromentální výchova  koordinátorka p. uč. Dana Káchová.

Přehled hospodaření

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA rok 2024 Návrh
MŠ Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice 2024
SU položka VÝDAJE   V TIS.
521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450
521   Platy zaměstnanců – dotace KÚSK 6 072
521 5021 OOV – odměny za práci mimo pracovní poměr 250
524 5031 Povinné soc. pojištění 62
524   Odvody KÚSK 2 174
524 5032 Povinné zdr.pojištění 23
525 5038 Ostatní povinné pojistné 15
501 5131 Potraviny 950
501 5132 Ochranné pomůcky 0
501 5134 Prádlo, oděvy, obuv 40
501 5135 Učebnice. škol. pom. zdarma 0
501   ONIV přímé, provozní KÚSK 105
501 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90
558 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.tis.Kč) 70
501 5137 Majetek z RF 0
501 5139 Všeob. materiál jinde nezařazený 150
518 5151 Vodné, stočné 80
502 5153 Plyn 250
502 5154 Elektrická energie 250
518 5161 Služby pošt 10
518 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 40
518 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění 50
518 5164 Nájemné 0
518 5166 Konzult.a por.služby audit, poradci,odhadci,revize,pověřenec 50
518 5167 Služby školení a vzdělávání 30
518 5169 Nákup ostatních služeb, poplatky 200
511 5171 Údržba, opravy, upgrade 250
511   Opravy z RF 0
558 5172 Programové vybavení do 60 tis.Kč 30
512 5173 Cestovné 20
527 5342 Převody soc.fondu 5
527   FKSP KÚSK 120
549 5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené 100
  C e l k e m 11 936
SU položka PŘÍJMY V TIS.
602 2111 Příjmy z prodeje potravin 950
602 2113 Příjmy ze školného 370
603 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0
648   Zúčtování RF 0
649   Pojistná plnění 0
662 2141 Úroky z bankovních účtů 2
672   Dotace KÚSK na mzdy 8 471
672 4122 Dotace provozní od města 2 023
    C e l k e m 11 816
vyhotovil:   Neprašová Pavlína