O nás

Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace
IČ: 71005803
DIČ: CZ71005803

Datová schránka: k2vkyud
Zřizovatel: Město Řevnice

Adresa: Mníšecká 676, 252 30 Řevnice

Ke vstupu do mateřské školy se používá vchod z ulice J. Veselého.

Režim zamykání hlavního vchodu do budovy: viz Informace pro rodiče

Ředitelka: Pavlína Neprašová

Provozní doba mateřské školy: od 7:00 – do 17:00 hodin

Letní/prázdninový provoz mateřské školy:  zpravidla první 2-3 týdny v červenci.

Kapacita: 5 tříd, celkem 86 dětí + třída DS 20 dětí

Loga tříd v Mateřské škole:


Email: msrevnice@centrum.cz

Další aktivity – podrobnosti viz Informace pro rodiče:

Hravá angličtinka –  vede lektorka pí. Kmentová

Práce s keramickou hlínou – lekce jednou za měsíc v Základní umělecké škole Řevnice, vede lektorka Blanka Lacigová

Individuální logopedická prevence – každé pondělí a středu v odpoledních hodinách, vede logopedická asistentka p.uč. Milena Chvojková, spolupracuje s klinickou logopedkou.

Profesionální divadelní představení, koncerty, kouzelník, varieté, hudební vystoupení, projektové dny atd.

Tématické besedy s rodiči, s odborníky ze zdravotnictví, poznáváme profese. 

Projektové dny a týdny.

Pořádáme výlety do okolních obcí (Karlštejn, Zadní Třebaň, Lety, Mořinka …) i do Prahy, do Muzeíí, divadel, galerií na výstavy, poznávací vycházky, exkurze. Navštěvujeme farmy – výlety za zvířátky. Polodenní i celodenní výlety autobusovou a železniční dopravou.

Spolupracujeme se Základní školou návštěvy v 1. třídách, v přípravné třídě.

Tělesná výchova škola je zapojena v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, v zimních měsících děti navštěvují tělocvičnu TJ Sokol.

Předčtenářská gramotnost úzce spolupracujeme s knihovnou v Řevnicích a Mořinka, paní knihovnice pořádájí čtenářské dílny.

Enviromentální výchova  koordinátorka p. uč. Dana Káchová.

Přehled hospodaření

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022
MŠ Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice 2022
SU položka VÝDAJE V TIS.
521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400
521 Platy zaměstnanců – dotace KÚSK 5 439
521 5021 OOV – odměny za práci mimo pracovní poměr 200
524 5031 Povinné soc. pojištění 100
524 Odvody KÚSK 1 838
524 5032 Povinné zdr.pojištění 36
525 5038 Ostatní povinné pojistné 10
501 5131 Potraviny 900
501 5132 Ochranné pomůcky 0
501 5134 Prádlo, oděvy, obuv 30
501 5135 Učebnice. škol. pom. zdarma 0
501 ONIV přímé, provozní KÚSK 67
501 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80
558 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.tis.Kč) 60
501 5139 Všeob. materiál jinde nezařazený 130
518 5151 Vodné, stočné 60
502 5153 Plyn 150
502 5154 Elektrická energie 130
518 5161 Služby pošt 5
518 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 35
518 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění 50
518 5164 Nájemné 0
518 5166 Konzult.a por.služby audit, poradci,odhadci,revize,pověřenec 35
518 5167 Služby školení a vzdělávání 25
518 5169 Nákup ostatních služeb, poplatky 160
511 5171 Údržba, opravy, upgrade 200
511 Opravy z RF 0
558 5172 Programové vybavení do 60 tis.Kč 20
512 5173 Cestovné 10
527 5342 Převody soc.fondu 10
527 FKSP KÚSK 109
549 5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené 100
C e l k e m 10 389
SU položka PŘÍJMY V TIS.
602 2111 Příjmy z prodeje potravin 900
602 2113 Příjmy ze školného 336
603 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0
648 Zúčtování RF 0
662 2141 Úroky z bankovních účtů 2
672 Dotace KÚSK na mzdy 7453
672 4122 Dotace provozní od města 1 698
C e l k e m 10 389
V Řevnicích dne 17.12.2021