Klub

Číslo účtu pro platby do Klubu rodičů: 240374810/0300 – I. pololetí 1 100,-Kč do 31. 10., II. pololetí 1 100,- Kč do 30.2., nebo hotovosti v ředitelně MŠ.

Příští schůze Rady Klubu se uskuteční v MŠ v září 2021 v 16:30 hod. Členové klubu /rodiče/ vítáni!

KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klub při mateřské škole v Řevnicích, o.s.
Mníšecká 676, 252 30 Řevnice
IČO: 44684398
DIČ: CZ44684398V

Jedná se o občanské sdružení, tedy o dobrovolné, nepolitické sdružení rodičů, přátel dětí a příznivců mateřské školy v Řevnicích.

Cíle činnosti klubu:

 • podpora všestranného rozvoje dětí předškolního věku
 • zlepšování a podpora materiální a duchovní péče o děti v mateřské škole v Řevnicích

Aktivity klubu:

 • získávání finančních a jiných materiálních prostředků od třetích osob (zejména formou darů od sponzorů a členů klubu, pořádáním sbírek, pořádáním charitativních akcí)
 • účelné využití prostředků získaných díky aktivitám uvedeným v předchozím bodě včetně poskytování finanční výpomoci sociálně potřebným dětem
 • pořádání vzdělávacích, zábavních a sportovních akcí pro děti a rodiče
 • úzká spolupráce s mateřskou školou v Řevnicích při výchově dětí a jejím všestranném zabezpečení

 Příklady akcí financovaných z rozpočtu klubu:

 • divadelní představení
 • výlety
 • přednášky
 • nákup hraček, školních pomůcek a odměn pro děti
 • nákup dárků /Mikuláš, Vánoce, Den dětí, na rozloučenou při odchodu do ZŠ/

Členství v klubu:

 • členem klubu mohou být fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby
 • členství v klubu je dobrovolné, nikdo nesmí být k členství ani k účasti na činnosti klubu žádným způsobem donucován
 • členství v klubu vzniká na základě písemné přihlášky za člena klubu okamžikem doručení této přihlášky radě

 Klub spravuje své záležitosti prostřednictvím těchto orgánů:

Členská schůze

 • nejvyšší orgán klubu
 • každý člen klubu je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se klubu, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy
 • koná se dvakrát za pololetí, zpravidla v úterý od 16:30, jsou na ni zváni všichni členové klubu

 Rada

 • statutární orgán klubu, jenž řídí činnost klubu a jedná jejím jménem
 • doplnění o nové členy (náhrada za rodiče odcházejících předškoláků) proběhne na zářijové členské schůzi
 • za svoji činnost odpovídá rada členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a hospodaření klubu

 Revizní komise

 • kontrolní a revizní orgán klubu
 • zejména dohlíží na výkon působnosti rady, kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků klubu, dohlíží na výkon působnosti pokladníka a kontroluje dodržování rozpočtu klubu schváleného členskou schůzí
 • za svoji činnost odpovídá revizní komise členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a zjištěních

Členský příspěvek

 • výše členského příspěvku byla stanovena ve výši 1100,- Kč na dítě a pololetí
 • členský příspěvek lze uhradit v hotovosti u ředitelky školy nebo převodem na účet klubu viz níže
 • hlasování o výši členského příspěvku pro daný školní rok proběhne na zářijové členské schůzi

Číslo účtu klubu

 • 240374810/0300
 • do kolonky zpráva pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte a třídu – DŮLEŽITÉ

Dokumenty ke stažení:
Stanovy Klubu při MŠ ZDE
Přihláška do klubu verze-doc nebo verze-pdf
Seznam členů rady klubu ZDE

Zápisy ze schůzí rady a z členských schůzí

Rada Klubu při MŠ Řevnice
Funkce Příjmení Jméno
předseda Grundová Klára klara@grucon.cz
místopředseda Wildmanová Růžena
zapisovatel Holečková Lucie
Revizní komise
pokladník Soukupová Květa
předseda rev. k. Pešková Markéta
revizní kom. Cvancingerová Monika