Klub

Číslo účtu pro platby do Klubu rodičů: 6037987379/0800 – I. pololetí 1 200,-Kč do 31. 10., II. pololetí 1 200,- Kč do 30.2., nebo hotovosti v ředitelně MŠ.

Příští schůze Rady Klubu se uskuteční v MŠ 5.9.2023 v 16:30 hod. Členové klubu /rodiče/ vítáni!

KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klub při mateřské školce z.s.
Mníšecká 676, 252 30 Řevnice
IČO: 44684398
DIČ: CZ44684398V

email: klubrodicu@centrum.cz

Jedná se o občanské sdružení, tedy o dobrovolné, nepolitické sdružení rodičů, přátel dětí a příznivců mateřské školy v Řevnicích.

Cíle činnosti klubu:

 • podpora všestranného rozvoje dětí předškolního věku
 • zlepšování a podpora materiální a duchovní péče o děti v mateřské škole v Řevnicích

Aktivity klubu:

 • získávání finančních a jiných materiálních prostředků od třetích osob (zejména formou darů od sponzorů a členů klubu, pořádáním sbírek, pořádáním charitativních akcí)
 • účelné využití prostředků získaných díky aktivitám uvedeným v předchozím bodě včetně poskytování finanční výpomoci sociálně potřebným dětem
 • pořádání vzdělávacích, zábavních a sportovních akcí pro děti a rodiče
 • úzká spolupráce s mateřskou školou v Řevnicích při výchově dětí a jejím všestranném zabezpečení

 Příklady akcí financovaných z rozpočtu klubu:

 • divadelní představení
 • výlety
 • přednášky
 • nákup hraček, školních pomůcek a odměn pro děti
 • nákup dárků /Mikuláš, Vánoce, Den dětí, na rozloučenou při odchodu do ZŠ/

Členství v klubu:

 • členem klubu mohou být fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby
 • členství v klubu je dobrovolné, nikdo nesmí být k členství ani k účasti na činnosti klubu žádným způsobem donucován
 • členství v klubu vzniká na základě písemné přihlášky za člena klubu okamžikem doručení této přihlášky radě

 Klub spravuje své záležitosti prostřednictvím těchto orgánů:

Členská schůze

 • nejvyšší orgán klubu
 • každý člen klubu je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se klubu, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy
 • koná se dvakrát za pololetí, zpravidla v úterý od 16:30, jsou na ni zváni všichni členové klubu

 Rada

 • statutární orgán klubu, jenž řídí činnost klubu a jedná jejím jménem
 • doplnění o nové členy (náhrada za rodiče odcházejících předškoláků) proběhne na zářijové členské schůzi
 • za svoji činnost odpovídá rada členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a hospodaření klubu

 Revizní komise

 • kontrolní a revizní orgán klubu
 • zejména dohlíží na výkon působnosti rady, kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků klubu, dohlíží na výkon působnosti pokladníka a kontroluje dodržování rozpočtu klubu schváleného členskou schůzí
 • za svoji činnost odpovídá revizní komise členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a zjištěních

Členský příspěvek

 • výše členského příspěvku byla stanovena ve výši 1200,- Kč na dítě a pololetí
 • členský příspěvek lze uhradit v hotovosti u ředitelky školy nebo převodem na účet klubu viz níže
 • hlasování o výši členského příspěvku pro daný školní rok proběhne na zářijové členské schůzi

Číslo účtu klubu

 • 6037987379/0800
 • do kolonky zpráva pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte a třídu – DŮLEŽITÉ

Dokumenty ke stažení:
Tabulka s rozpočtovým plánem ZDE
Stanovy Klubu při MŠ ZDE
Přihláška do klubu verze-doc nebo verze-pdf
Seznam členů rady klubu ZDE

Zápisy ze schůzí rady a z členských schůzí

Rada Klubu při MŠ Řevnice
Funkce Příjmení Jméno
předseda Grundová Klára
místopředseda Waldmannová
místopředseda Káchová Dana
zapisovatel
Revizní komise
pokladník Holá Tereza
předseda Pešková Markéta
Cvancigerová Monika
Hušáková Simona