Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řevnice pro školní rok 2023/2024

    Ředitelka Mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2. Písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí výši maximálního počtu dětí uvedené v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Řevnice.

Kritérium Bodové hodnocení
Dosažení věku 5 let do 31. 8. 2023

– děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku.

50
Dosažení věku 4 let do 31. 8. 2023 40
Dosažení věku 3 let do 31. 8. 2023 30
Dosažení věku 2 let do 31. 8. 2023  0
Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu města Řevnice 50
Trvalý pobyt dítěte mimo Řevnice   0
Individuální situace rodiny**   3
  1. V případě rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem věk dítěte
  2. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla 3 až 6 let.
  3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let věku, do zahájení školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
  4. Přednostně budou v souladu s ustanovením §34 odst. 1 školského zákona, přijaty předškolní děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 nebo děti s odkladem školní docházky, s trvalým bydlištěm v Řevnicích, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

K zápisu do MŠ 10.května mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR, podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince platí také termín zápisu 10. května 2023.

**V individuálních případech je možné zohlednit tíživou situaci rodiny s přihlédnutím k sociálním aspektům, zdravotní situaci v rodině apod. S ohledem na zásadu součinnosti mezi orgány, ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné orgány.

V Řevnicích 13.3.2023

Pavlína Neprašová – ředitelka MŠ