Berušky

Ve třídě Berušek je zapsáno 18 dětí. Od 4 do 5 let. Třídní učitelkou je Monika Kramolišová a Eva Krásna.

Třída se nachází v prvním patře budovy, je orientovaná na jižní stranu a celá místnost je laděna do žluté barvy. V přední části na linoleu jsou dva zvýšené kulaté stolky a jeden snížený pro menší, drobnější děti, v zadní části je koberec pro hry, cvičení a odpolední relaxaci. V herně mají děti možnost využívat množství stavebnic pro tvořivé konstruování a dětský nábytek vhodný pro námětové hry jako např. „kadeřnictví“, „obchod“, “garáže” a „kuchyňku“.

Vybavení třídy plně vyhovuje náplni vzdělávání předškolních dětí, které zde mají možnost výběru z velkého množství dřevěných skládaček, puzzlí a stavebnic rozvíjejících prostorové a  matematicko-logické uvažování. K dispozici jsou různé labyrinty a drobné mozaiky, rozvíjející dětskou manipulační obratnost, zručnost a trpělivost.

  • Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ŠVP „Barevný strom poznání“.
  • Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, seznamujeme děti s novými říkadly, písněmi a hádankami.
  • Jsme zapojeni do projektu „ Česko čte dětem“.
  • Alespoň jedenkrát či dvakrát týdně zařazujeme výtvarné činnosti.
  • Jedenkrát týdně probíhá ve třídě program „Angličtina hrou“, kdy se s lektorkou pí. Brožovou, seznamují se základy AJ.
  • V zimních měsících jedenkrát týdně navštěvujeme tělocvičnu TJ Sokol, kde děti rozvíjí svou obratnost, zdatnost a zdravou soutěživost.
  • Třídní učitelka je řečovým preventistou a proto se často věnujeme krátkým logohrátkám, motorice mluvidel, rytmizaci slov, sluchovým a dechovým cvičením.
  • Samozřejmostí je podpora správného držení psacího náčiní a grafomotorická cvičení.
  • Třída Berušek je otevřena od 7:00h do 16:30h. Pouze ve čtvrtek v 16:15 děti přechází do třídy Žabiček.