Školní vzdělávací program „BAREVNÝ STROM POZNÁNÍ“

Dokument v plném znění ZDE

Integrované bloky:

 • Když jsou stromy nejvíce barevné
  • Já a moji kamarádi – „Jako stromky ve školce“
  • „Pod dubem, za dubem“ – Ve škole, doma, na ulici
  • Stromy v sadě, v lese – „V každém jablíčku je malá jabloň“
  • Vítr fouká ze strnišť – „Stromy shazují listy“
  • Já jsem holka a ty jsi kluk – „Budu velký jako buk …“
  • Zvířátka se chystají na zimu – „Strom pro zvířátka“
 • Co si stromy šeptají
  • Mikulášské trampoty
  • Zelenej se, jedličko – „O čem se zdá vánočnímu stromku?“
  • Bílé ticho – „Stromy spí v bílé peřině“
  • Zimní sportování
  • Hádej, čím jsem – „Jablko nepadá daleko od stromu“
  • Ptáčci u krmítka – „Ptačí strom“
  • Kašpárkův karneval
 • Na co se stromy těší
  • Jarní probouzení – „Stromy pučí“
  • Děti, pozor červená
  • Co děláme celý den a celý rok
  • Půjdu k zápisu
  • Svátky jara – „Co umí vrbový proutek?“
  • Zvířata pod jabloní – Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
  • Planeta Země – „Kde rostou palmy“
 • Jak si stromy hrají
  • Vrba vypráví – Řeky a moře, potoky a rybníky
  • Maminky mají svátek
  • Jak je barevná kvetoucí příroda
  • Zrají třešně – Všechny děti mají svátek
  • Národní strom Lípa – Kniha je studnice moudrosti
  • Loučení s předškoláky – hurá na prázdniny

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

INTEGROVANÝ BLOK: KDYŽ JSOU STROMY NEJVÍCE BAREVNÉ

Záměry integrovaného bloku:

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády. Začínat rozlišovat různé formy jednání a získávat postupně stále větší samostatnost v chování.
Usnadnit dětem poznávání, že každý jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Podporovat utváření pozitivních vztahů dětí a dospělých, pozitivní tolerance se všemi odlišnostmi.
Uvědomovat si sociální vazby, přátelství, příbuzenství v širší míře a uznávat je jako formu organizace, ve které je třeba volně spolupracovat a navazovat konstruktivní vazby. Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet zručnost s různým přírodním materiálem.
Chápat některé vztahy mezi prvky nejbližšího přírodního a sociálního prostředí.
Seznamovat se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí. Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Rozvíjet všechny smysly. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle, získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí.
Objevovat postupně své vlastnosti spolu s poznáváním vlastního těla a respektováním ostatních. Poznávat vlastní fyzické a motorické schopnosti a uvědomovat si i své nedostatky.
Osvojovat si základy péče o vlastní tělo vytvářením základních zdravotních a sebezáchovných návyků a vyhýbat se přímému nebezpečí

Vzdělávací nabídka:

 • seznámení s prostředím MŠ – třídy, šatny, hygienické zázemí, zahrada, okolí školky
 • znalosti svého jména / adresy/, název třídy, jména kamarádů, své značky, jména učitelek, rodičů, sourozenců
 • tvorba pravidel třídy
 • orientace v budově MŠ, poznávání pedagogických a provozních pracovníků
 • seznámení s denním režimem, časovou posloupností jednotlivých činností v MŠ-ráno, dopoledne, poledne,odpoledne-kdy, co děláme
 • zjišťování úrovně sebeobsluhy a hygienických návyků
 • rozvíjení kamarádských vztahů, podporovat zájem dětí dovědět se něco nového o svých kamarádech
 • osvojování běžných pravidel společenského chování-pozdravit při příchodu i odchodu, poděkovat, omluvit se
 • přijímání pravidel herních situacích a přivykání základním normám
 • rozvíjení schopnosti samostatného vyprávění svých zážitků
 • péče o společné hračky a zařízení – šetrné zacházení, úklid pozorování přírody, její estetické vnímání, ochrana, poučení, proč ji neničit
 • pozorování sklizně na polích, v zahradách, seznámení s plody stromů a keřů, význam ovoce a zeleniny
 • pozorování a dělení podzimního ovoce a zeleniny podle daného kritéria, popis a hygienické návyky spojené s jeho požíváním
 • sledování změn v přírodě – odlet ptáků do teplých krajin, příprava zvířat na zimu
 • změny v počasí – důležitost oblékání, charakteristické rysy podzimní přírody
 • rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy
 • zvyky a obyčeje spojené s podzimem
 • proč vznikají kaluže, chladný déšť, studený vítr
 • posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 • matematické a prostorové pojmy – geom. tvary, počet, velikosti, polohy – draků, vlaštovek, listí (tvary a barvy) lidské tělo: celkový obraz o těle a jeho částech
 • hygiena, zdraví a péče o tělo, nemoci a bolest: nejběžnější nemoci a jejich příznaky
 • určování částí těla, hygienické návyky a osobní čistota
 • služby související se zdravím: záchranná služba, nemocnice a lékař
 • rozlišování pravé a levé strany
 • rozlišování a předcházení nebezpečí, úrazům
 • zařazování her na téma rodina, přátelství
 • pochopení vztahu mezi jednáním a důsledkem (př. nebezpečné chování na cestě – úraz, nedostatek teplého oblečení – nachlazení)
 • opatrné chování vůči cizím, neznámým lidem, důvěra v lidi blízké, v jejich rady, pokyny poznávat nebezpečné předměty, přístroje, vést děti k opatrnosti
 • péče o nemocné a staré lidi – úcta k jejich osobnosti a stáří
 • kontakt se zvířaty
 • naše smysly, smyslové hry
 • Kompetence k učení:
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Kompetence k řešení problémů:
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

AKCE integrovaného bloku:

Celoškolní :

 • Návštěvy ve všech třídách
 • Podzimní akce se zaměřením na podzimní úrodu – Den Stromu
 • Podzimní brigáda s rodiči

 Doporučené:

Drakiáda, Výlety, besedy, účast na soutěžích, Babí léto, Výlety do okolí, beseda s policií, divadélka v mš, Jablíčkové dny, Bramborový bál, Babí léto, Hellowen, Dušičkové slavnosti, Legenda sv. Martina

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR

INTEGROVANÝ BLOK: CO SI STROMY ŠEPTAJÍ

 Záměry INTEGROVANÉHO BLOKU:

Příprava společných slavností, seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Seznamovat se s lidovými tradicemi a zvyky.
Vnímat krásu přírody v zimě. Aktivně poznávat a rozvíjet u dětí poznatky a zájem o živou i neživou přírodu, její proměny a zákonitosti. Vést děti k její ochraně.
Vhodnou stimulací se učit kontrolovat a ovládat své tělo, rovnováhu a koordinace.

Manipulovat s předměty a materiály, které poskytuje nejbližší okolí.
Poznat masopust v hudbě, lidových zvycích, v literatuře.
Osvojovat si vlastnosti, jako je zvídavost, úcta, umění oceňovat ostatní

a pocit sounáležitosti s okolím a jeho kulturními a uměleckými projevy.

Charakteristika integrovaného bloku:

 • příprava na advent, vánoce, zvyky, obyčeje, příchod Mikuláše
 • posilování lásky k rodině, kamarádům, lidem
 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost
 • spoluprožívání radosti ze společné přípravy na vánoční svátky
 • seznamování s výtvarnými technikami, výzdoba MŠ, výroba vánočních ozdob, dárků, pečení vánočního cukroví, …
 • příprava vánoční besídky, vánoční písně, koledy
 • zacházení se svíčkami, důležitost bezpečného zacházení, přítomnost dospělého, prevence vzniku požáru
 • přání svým blízkým, kamarádům- co jim přejeme dobrého
 • upevňování pocitu štěstí a spokojenosti, společné prožívání Vánočních svátků v rodině, ve skupině dětí (ve třídě)
 • vánoční nadílka zvířátkům, zdobení stromku v přírodě ovocem a zeleninou pro zvěř
 • charakteristické znaky zimy-sníh, mráz, tvoří se led, fouká ledový vítr, sněhové bouře
 • kalendář počasí a přírody
 • zimní oblečení, chránit se před chladem
 • seznámení s nemocemi charakteristickými pro období zimy
 • zvířata a ptáci v zimě, péče o ně, jak ve městě, tak v lese
 • prožívání zimních radovánek se sněhem, vlastnosti sněhu ledu- nebezpečí uklouznutí, význam posypu na cestách a chodnících
 • přípravy jednoduchých pokusů – zamrzání vody, tání ledu, sněhu
 • seznamování s poznatkem, že sníh chrání přírodu (pole, louky, zahrady)
 • posilování společného dosahování cíle – vést ke společnému prožívání vítězství, k pomoci slabšímu (zimní OH), seznámit s tradicí OH, realizace a dramatizace zimní olympiády
 • upevňování vědomí vlastní bezpečnosti při zimních sportech
 • rozvíjení fyzických dovedností při zimních sportech – bobování, koulování
 • vlastnosti pohádkových postav – kladné, záporné, rozlišování dobra a zla
 • dramatizace pohádek, hry s maňásky a loutkami, výroba
 • srovnávání veršovaných a prozaických pohádek
 • rozvoj tvořivosti a fantazie při přípravě maškarního reje, radostné prožívání přípravy i samotného karnevalu
 • výtvarné zpracování tématu – masky, loutky, seznámení s obdobím masopustu
 • zacházení s knihami, péče o ně, knihovny – účel a použití, povolání související s knihami (ilustrátor, spisovatel, knihovník, prodejce knih)
 • při výrobě loutek a kostýmů seznamování s různými materiály a jejich vlastnostmi
 • poznávání kladných a záporných hrdinů – vztahy mezi nimi – poučení
 • chápání rozdílu mezi pohádkou a skutečností

Kompetence k učení:

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů:

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických a matematických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Sociální a personální kompetence:

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí
 • vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá, spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

AKCE integrovaného bloku:

Celoškolní:

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční cinkání pro rodiče
 • Zdobení stromku pro zvířátka
 • Rozsvěcení vánočního stromku, dílna pro děti a rodiče
 • Vystoupení pro seniory
 • Karneval – Masopust

Doporučené:

Návštěva Muzea Betlémů Karlštejn, Zimní olympiáda, Polární dny, Předání vánočních přání, Pečení cukroví atd.

BŘEZEN, DUBEN,KVĚTEN

INTEGROVANÝ BLOK: NA CO SE STOMY TĚŠÍ

 Záměry integrovaného bloku:

Všímat si nového života v přírodě, lidových tradicí a zvyků., rozvíjet tvořivost, správně používat materiály. Poslouchat lidové písně, učit se je. Chápat obsah lidových pohádek, říkanek, koordinovat pohyby těla, získávat obratnost v pohybech. Poznávat a popisovat části rostlin a jejich životní cyklus. Cítit odpovědnost za péči o rostliny. Správně pojmenovávat různé jevy, poznávat tvary a barvy v přírodě, procvičovat vizuální a motorickou koordinaci.
Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Vytvářet základní kulturní a společenské postoje dětí. Samostatně se výtvarně vyjadřovat. Dodržovat kulturní a společenské návyky. Rozvíjet povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Být ochoten otevřeně vnímat okolní svět, reagovat vstřícně na projevy přátelství respektovat povahové odlišnosti ostatních.

Charakteristika integrovaného bloku:

 • změny v počasí, probouzení přírody
 • srovnávání ročních období
 • příprava půdy pro jarní setí, sázení, růst rostlin, péče o ně
 • pozorování rostlin, jejich částí, senzorických vlastností (tvar, vůně, barva)
 • pozorování vztahů mezi rostlinami a lidmi (potrava, léčivé byliny)
 • rozhovory o životním prostředí a způsobech jeho ochrany
 • zvířátka a jejich mláďátka
 • charakteristické rysy zvířat domácích a lesních, sledování návratu ptáků
 • příprava na svátky jara, velikonoční zvyky, tradice – tvořivost, estetika
 • změny v oblékání na jaře, pohybové činnosti, sport, význam zdravé výživy na jaře
 • práce na zahrádkách – předměty, pomůcky, stroje, činnosti, význam
 • vztah rodič – dítě, u zvířat – péče o mládě, city, chování
 • seznámení s pojmem planeta Země, její postavení ve vesmíru
 • uvědomování si co je den, noc, slunce, měsíc
 • co na planetě najdeme – pevniny, moře, ostrovy, hory, řeky, lesy, pouště atd.
 • život v moři, koloběh vody v přírodě zavlažování
 • život v moři, ve vodách, v trávě, pod zemí, ve vzduchu, v horách, na severu či v tropech…
 • život lidí na Zemi- města, vesnice, domov dětí
 • ekologie Země, třídění odpadu, životní prostředí
 • seznamování s různými místy naší Země – bydliště, rodiště, rekreační oblasti, hlavní město, sídlo prezidenta republiky
 • seznamování s dopravními prostředky, význam a rozlišování dopravních prostředků podle místa a způsobu jejich pohybu
 • srovnání života u nás a jinde – shodné znaky, rozdíly

Kompetence k učení:

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Kompetence k řešení problémů:

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Sociální a personální kompetence

 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Činnostní a občanské kompetence

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

AKCE integrovaného bloku:

 Celoškolní:

 • Velikonoční svátky
 • Vítání jara – vynášení Mořeny
 • Návštěva v ZŠ
 • Knihovna

Doporučené :

besedy Policie, návštěva u Hasičů, na záchrance, planetárium Praha, galerie, muzea, Den vody, Den Země 22.4. , Pálení čadějnic, Den ptactva 1.4.

ČERVEN, ČERVENEC

Integrovaný blok: JAK SI STROMY HRAJÍ

 Záměry integrovaného bloku:

Uvědomovat si význam rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny, vztah k mamince, poznat strukturu rodiny. Upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se světem rostlin a živočichů. Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů. Osvojovat si sounáležitost s ostatním světem, seznamovat dětí s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím.

Charakteristika integrovaného bloku:

 • zaměření na rodinu, její příslušníky
 • vést děti k uvědomění si citového zázemí v rodině, úcta, láska, poděkování mamince
 • společná příprava dárečku, vystoupení k svátku matek
 • hovořit s dětmi o pracích na zahradě, nářadí, profese, materiály
 • změny v počasí, přírodě – kalendář
 • květiny zahradní, luční, pokojové, stromy, keře, plody
 • péče o rostliny / zalévání, ošetřování, co potřebují rostliny k růstu, význam živin/
 • zaměstnání táty a mámy
 • umět se postarat sám o sebe, oblékání, svlékání, obouvání…
 • jak jsme přišli na svět
 • charakterové vlastnosti lidí – dobré i špatné – užití knih, vlastní zkušenosti…
 • chování doma a v MŠ – shoda, rozdíly…
 • radostné prožívání svátku MDD
 • cestování, výlety, prázdniny-dopravní prostředky, chování na cestách, upozorňovat na nebezpečí vody, slunění
 • co potřebujeme na výlet
 • poznávání památek a významných míst v blízkém okolí
 • rozloučení s budoucími školáky, hovořit s dětmi o budoucí škole
 • letní sporty
 • nebezpečí hrozící v dopravních prostředcích
 • ochrana před sluncem (zrak, kůže) – zásady, přiměřené oblékání
 • počasí, změny v přírodě
 • plán prázdnin – kam děti pojedou, činnosti o prázdninách
 • co umí předškolák – podepsat se …

Kompetence k učení:

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích

Kompetence k řešení problémů:

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Sociální a personální kompetence

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Činnostní a občanské kompetence

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

AKCE integrovaného bloku:

 Celoškolní:

 • Svátek matek
 • MDD – Výlet
 • Rozloučení s předškoláky
 • Návštěvy knihovny
 • Zahradní slavnost

Doporučené:

třídní výlety, čištění studánek, Den květů 21.6., Indiánský týden, Botanická zahrada, Petřín