Motýlci

Motto:

„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky – a ty chvíli nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.

A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

-Karel Čapek-

 Charakteristika třídy:

V naší třídě je zapsáno osmnáct dětí plnících povinnou předškolní docházku. Nacházíme se v 2. patře budovy školy. Sousedíme se třídou Soviček, která je oddělena posuvnými prosklenými dveřmi. Děti tak mají možnost stýkat se a komunikovat v širším kolektivu. Třídní učitelky jsou Monika Kramolišová a Bc. Andrea Filáková.

Děti jsou zařazeny z DS třídy Myšky.  V průběhu adaptace začátkem školního roku jsme se seznámili s pravidly motýlkové třídy, které od té doby společně dodržujeme.

Ve třídě s ohledem na špatnou výslovnost dětí probíhá náprava řeči, která je vedena řečovou preventistkou. Hranou a zábavnou formou poznáváme sebe i své okolí, respektujeme druhé, podporujeme dětská přátelství. Rádi zpíváme, tančíme, proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybovým činnostem, k dramatizaci. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které dítě přijde samo. Umožňujeme jim tak objevovat svět, aby měly dostatek času i pro své vlastní dětské fantazie a nápady k volné hře.

Od rodičů zjišťujeme, co dítě smí nebo nesmí (hlavně jídlo, pití), aby nezažívalo pocit úzkosti, obavy nebo selhání.

Charakteristika vzdělávání:

 • Vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání =˃ důležité cíle naší školy
 • Pracujeme s osvědčenými tematickými celky, které v třídním vzdělávacím programu rozpracováváme do podtémat či projektů (v nich upřednostňujeme sled událostí během roku – narozeniny a svátky dětí, různé slavnosti spjaté s ročním obdobím, výročími a tradicemi)
 • Od prvního dne vytváříme rituály s dětmi, které jim dávají pocit bezpečí a jistoty, když se činnosti opakují (komunitní kruh, pravidelná četba, procvičování mluvidel, jazykovými chvilkami, pohybem atd.). Pokud ve třídě zastupuje jiná učitelka, postupy se nemění.
 • Nebrzdíme spontánní pohybovou aktivitu dětí, využíváme vybavení třídy (žebřiny, lavičku, míčky, …)
 • Při hře a pohybu nešetříme chválou, stále děti povzbuzujeme (cvičení nezařazujeme ihned po jídle)
 • Žádné jednání dospělého nesmí dítě pociťovat jako nespravedlivé
 • Na nástěnce vedle třídy jsou rodiče pravidelně informováni, co se mohou děti v každém měsíci naučit, jaké získat hodnoty, jaký mají děti prostor pro rozvoj samostatnosti, probíhající akce třídy atd.
 • Využíváme všemi smysly všechny poznávací metody
 • Posilujeme sebevědomí dětí – chválíme, povzbuzujeme (každý má své možnosti)
 • Nenecháváme děti dlouho sedět pasivně na židličkách, již od ranních her připravujeme společně s dětmi týdenní (nebo delší) téma, které třída probírá – je to patrné na první pohled
 • Téma je tak dlouho, jak se situace vyvine, ke všemu využíváme zpěv písniček, říkadla, pohybové chvilky, zdravotní cviky, jazykové hříčky, rytmizaci slov aj.
 • Při činnostech vycházíme ze zkušeností dětí, neprotěžujeme jednotlivé děti
 • Při řešení konfliktních situací se snažíme být spravedliví (dohoda, sledujeme řešení dětských konfliktů – i učitelka se může mýlit ☻)
 • Každý den mluvíme s každým dítětem, vždy dítě trpělivě vyslechneme, co nám říká
 • Dáváme dětem dostatek času pro volnou hru – mají možnost ji v klidu dokončit nebo v ní později pokračovat
 • Zvyšujeme nároky u předškolních dětí při plnění úkolů
 • Vedeme děti k samostatnosti při běžných denních činnostech, ty plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů, nespěcháme na ně, nepodporujeme soutěživost vedoucí k slzičkám
 • Umožňujeme dostatečné pobyty venku – experimentujeme s přírodními materiály, vše zažíváme, máme kladný vztah k přírodě i všemu živému, nedovolujeme s někým nekamarádit – zjišťujeme příčiny
 • Vytváříme estetické prostředí třídy společně s dětmi, upozorňujeme na vkusné věci kolem sebe
 • Šetříme energií – světlem, vodou, zbytečně jimi neplýtváme
 • Upozorňujeme na negativní jevy okolo dítěte i ve společnosti – drogy, kouření, alkohol, pedofilové, apod.,- poučení
 • Kooperujeme ve dvojicích, ve skupinkách při činnostech i ve hře, jsme samostatní, nejdříve si zkusíme poradit sami, pak požádáme o pomoc (radu) kamaráda, poté jdeme za paní učitelkou

Charakteristika prostředí a podmínek třídy:

 • Třída Motýlků je útulná, prosvětlená, prosluněná velká místnost, která je rozdělena kobercem na dvě části – klidovou se třemi stolky po šesti židličkách a hernu, kde si děti samy vytvářejí své stavební koutky při volné hře; stolečky se využívají pro výtvarnou, pracovní, polytechnickou, grafickou činnost atd.
 • Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna s toaletami pro děti (zástěny zachovávají intimitu každého dítěte)
 • Pro učitelky je důležitý výtvarný kabinet s veškerým potřebným vybavením pro tvořivé činnosti s dětmi
 • Ve třídě, umývárně, zouvárně používáme piktogramy (děti velmi dobře vědí, co znamenají, neboť si je samy vytvořily), které usnadňují pochopení pravidel, pohybu a činností po budově MŠ
 • Děti mají k dispozici dostatek knih, leporel, časopisů, logických a didaktických her, puzzlí, skládanek atd., třída je hračkami a pomůckami dobře vybavená, vše co si děti půjčují vrací na své místo, a tak samy udržují pořádek
 • Zaměřujeme se na polytechnickou výchovu = techniky z pracovních materiálů, seznamování s řemesly, využíváme jednoduché pracovní nástroje, rozvíjíme matematické dovednosti prostřednictvím konstruktivních her, stavebnic a ostatních kreativních hraček
 • Máme rádi spokojené, šťastné a vstřícné děti, které mají pocit, že „dnes“ něco zvládly, dokázaly, vytvořily

Motýlkové děti jsou obohaceny o tyto činnosti :

 • Divadelní představení v MŠ
 • Tvořivá keramika v ZUŠ
 • Lekce pohybových v tělocvičně TJ Sokol
 • Další „Hýbejme se s dětmi co nejčastěji“ – podporováno Sokolem
 • Pečení koláčků na svatého Martina, na Vánoce, Velikonoce – tradice v Čechách
 • Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy, vystoupení pro seniory v ZUŠ
 • Návštěva planetária Praha
 • Angličtina hrou
 • Návštěva + spolupráce se ZŠ (první třídy)
 • Vánoční a jarní dílny na zahradě MŠ s dětmi a jejich rodiči, rozsvícení Vánočního stromu s koledami
 • Hostina pro zvířátka v zimě, nadílka v lese
 • Celé Česko čte dětem – učitelky každodenně, babičky, dědečkové, rodiče dle dohody na třídě
 • Vynášení Morany
 • Dvakrát ročně zdobí Motýlci velké okno v zouvárně
 • Účast dětí ve výtvarné soutěži „Hasiči“
 • Účast dětí ve výtvarné soutěži vyhlášené ZUŠ na téma „Sen“
 • Rozloučení s předškoláky
 • Každodenní kontakt s rodiči Motýlkových dětí

Materiální podmínky :

 • Třída je velmi dobře a kvalitně vybavena nábytkem, pomůckami, výtvarným a pracovním materiálem, nechybí klavír, hudební nástrojky, tělovýchovné náčiní, dětská kuchyňka atd.
 • Výrobky z tvořivých her a polytechnických činností ostatní děti neničí, máme určená pravidla, kdy co vystavujeme a kdy to uklidíme
 • Řešíme s dětmi problémy kolem sebe, nepořádek, odpadky v okolí, lidské činnosti mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale i poškozovat
 • Hotové poznatky nepředáváme, necháváme děti experimentovat, přemýšlet, hádat i snít

Motýlci jsou předškoláci,

už zvládnou i malou práci.

Kreslí, lepí, malují,

a na školu trénují.