Povinná předškolní docházka

 Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona (č.561/2016Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017, zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na :

 • státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz. zákon č.325/1999 Sb.)

Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí novou povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

To v praxi znamená, že rodiče ve dni stanoveném ředitelem mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejněném způsobem v místě obvyklým v období od 2. května do 16. května požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy.

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytne této mateřské škole seznam dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob vzdělávání:

1/ Dítě může plnit předškolní vzdělávání v jiné než spádové mateřské škole. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy.

2/ Pokud bude dítě plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy (případně ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální nebo v zahraniční škole na území ČR) oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Toto oznámení učiní nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte – tedy do konce měsíce května.

3/ Individuální vzdělávání dítěte – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech zažádat ředitelku školy, že dítě bude individuálně vzděláváno – v tomto případě se zákonný zástupce dostaví k zápisu do spádové školy,kde podá přihlášku ke vzdělávání a zároveň může v odůvodněných případech podat oznámení (písemnou formou ředitelce školy) o individuálním vzdělávání. Nejpozději však do 31. května.

 Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte bude obsahovat:

 1. a) jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého bydliště dítěte
 2. b) období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Oznámení se doručuje řediteli mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.

Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy má povinnost doporučit zákonnému zástupci dítěte, které je   individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

 • Mateřská škola má za úkol ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučit další postup při vzdělávání.
 • Ověření proběhne v listopadu.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte. (zákon 500/2004 Sb.)

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost není omezena měsíci či školními roky, takže i v případě odkladu plnění povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. (to ovšem v žádném případě neznamená, že pokud mateřská škola splní odpovídající podmínky, nemohlo by i toto dítě povinnou předškolní docházku absolvovat)

Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinné předškolnímu vzdělávání nebo zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, mohou být trestáni uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5 000 Kč.

Informace ve Školním řádu Mateřské školy Řevnice:

1/ Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání.

2/ Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů.

Pavlína Neprašová, ředitelka školy

Informace z MŠMT – ZDE