Žabky

Charakteristika třídy od září 2023

Do třídy žabiček dochází celkem 21 dětí předškolního věku. Třída se nachází v přízemí budovy, samostatně přistavená v roce 2013. Patří k ní šatna, umývárna a toalety pro děti, úklidová místnost s toaletou pro učitelky. Učitelkami ve třídě jsou Jana Černá a Kateřina Chvojková, ve třídě působí též logopedická asistentka paní Milena Chvojková. Na chvilky hravé angličtinky dochází jednou týdně lektor anglického jazyka.

Charakteristika vzdělávání

Ve třídě žabiček pracujeme v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání, podle ŠVP s názvem „Barevný strom poznání“. Je v něm zahrnuto seznámení dětí s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami. TVP si vypracovává třídní učitelka, která přihlíží k přáním a potřebám dětí, výchova a vzdělávání, respektuje roční období a je v souladu s tradicemi. V tomto školním roce se zaměříme na environmentální výchovu a třídění odpadu. Celým školním rokem nás bude provázet celoroční tematický plán, zaměřený na tradice a zvyky. V tomto školním roce probíhá v rámci výuky logopedická péče, procvičování jednotlivých hlásek a gymnastika mluvidel. Jednou týdně se děti seznamují s cizím jazykem, do školky dochází lektorka na výuku anglického jazyka. Výuka probíhá hravou formou s pomocí didaktických pomůcek. V zimním období děti navštěvují v jednou týdně tělocvičnu v Sokole, kde cvičíme podle projektu obce Sokolské „Svět nekončí, za vrátky cvičíme se zvířátky“. Jednou za 5 týdnů, děti navštěvují při ZUŠ keramickou dílnu, rozvíjíme tím u dětí fantazii, tvořivost a jemnou motoriku. Lektorkou keramiky je paní Blanka Lacigová. Ve třídě žabiček, využíváme ke vzdělávání dětí také interaktivní tabuli, tabuli využívají i děti z jiných tříd.  Děti zde mohou sledovat naučné pořady, pracovat se vzdělávacími programy, jako doprava, ekologie, třídění odpadu s ekologickým programem s názvem „Tonda obal“, zdraví a pohádky. Na tabuli mohou, také kreslit a rozvíjet tak svou fantazii. Specifikace třídy je zaměřena na přípravu dětí ke vstupu do základní školy. Děti vedeme k hezkému vztahu k přírodě, zvířatům a zdravému životnímu stylu. Chodíme na výlety, pořádáme projektové týdny, navštěvujeme les, okolí řeky Berounky a poznáváme přírodu v okolí Mateřské školy. Bylo by vhodné se ještě více zaměřit na polytechnickou výchovu, zaměřit se na používání jednoduchých pracovních nástrojů, seznámit děti s řemesly. I do budoucna se budeme snažit vodnými metodami a formami práce děti nadchnou a motivovat k činnostem pro tuto věkovou skupinu.

Materiální podmínky

Třída je světlá, velice prostorná. Na podlaze je koberec a linoleum. Na stropě je možno využít otevírací střešní okno.  Pro stravování slouží dřevěné stolky a židličky, nohy stolů jsou variabilní, aby se mohly přizpůsobit velikosti dětí. Tyto stoly se využívají i pro výtvarnou činnost. Ve třídě je velké množství hraček, stavebnic a didaktických pomůcek pro rozvoj osobnosti dítěte. Třída žabiček je také vybavena interaktivní tabulí a počítačem.

Organizační podmínky

Třída je otevřena od 7. 00 do 17.00.

7.00 -8. 30 volná hra a scházení dětí

8.30 – 9. 00 zdravotní cvičení a pohybové hry

9.00 – 9.15 svačina

9.15 – 10.00 řízená činnost

10.00 – 11.50 Pobyt venku, (lze upravit dle počasí)

11.50 – 12.30 osobní hygiena, polévka, hlavní chod

12.30 – 13.00 Hygiena, příprava na odpočinek, rozcházení dětí

13.00 – 14.30 odpočinek na lůžku

14.30 – 15.00 odpolední svačina

15.00 – 17.00 Volná hra a rozcházení dětí

Třídní pedagog

Jana Černá, Kateřina Chvojková