Žabky

Charakteristika třídy od září 2021

Do třídy žabiček dochází celkem 21dětí, z toho je 11 dívek a 10 chlapců. Devatenáct dětí je předškolního věku, dvě jsou děti s OŠD. Třída se nachází v suterénu budovy, samostatně přistavená v roce 2013. Patří k ní šatna, umývárna a toalety pro děti, úklidová místnost s toaletou pro učitelky. Učitelkami ve třídě jsou Jana Černá a Kateřina Chvojková, školní asistentka je Iva Belková, ve třídě působí též logopedická asistentka paní Milena Chvojková. Na chvilky hravé angličtinky dochází jednou týdně lektor anglického jazyka.

Charakteristika vzdělávání

Ve třídě žabiček pracujeme v souladu s RVVP pro předškolní vzdělávání, podle ŠVP s názvem „Barevný strom poznání“. Je v něm zahrnuto seznámení dětí s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami. TVP si vypracovává třídní učitelka, která přihlíží k přáním a potřebám dětí, výchova a vzdělávání, respektuje roční období a je v souladu s tradicemi. V tomto školním roce se zaměříme na environmentální výchovu a třídění odpadu. Celým školním roem nás bude provázet celoroční tematický plán, zaměřený na Mezinárodní dny. V tomto školním roce probíhá v rámci výuky logopedická péče, procvičování jednotlivých hlásek a gymnastika mluvidel. Jednou týdně se děti seznamují s cizím jazykem, do školky dochází lektorka na výuku anglického jazyka. Výuka probíhá hravou formou s pomocí didaktických pomůcek. V zimním období děti navštěvují v jednou týdně tělocvičnu v Sokole, kde cvičíme podle projektu obce Sokolské „Svět nekončí, za vrátky cvičíme se zvířátky“. Jednou za 5 týdnů, děti navštěvují při ZUŠ keramickou dílnu, rozvíjíme tím u dětí fantazii, tvořivost a jemnou motoriku. Lektorkou keramiky je paní Blanka Lacigová. Ve třídě žabiček, využíváme ke vzdělávání dětí také interaktivní tabuli, tabuli využívají i děti z jiných tříd.  Děti zde mohou sledovat naučné pořady, pracovat se vzdělávacími programy, jako doprava, ekologie, třídění odpadu s ekologickým programem s názvem „Tonda obal“, zdraví a pohádky. Na tabuli mohou, také kreslit a rozvíjet tak svou fantazii. Specifikace třídy je zaměřena na přípravu dětí ke vstupu do základní školy. Děti vedeme k hezkému vztahu k přírodě, zvířatům a zdravému životnímu stylu. Chodíme na výlety, pořádáme projektové týdny, navštěvujeme les, okolí řeky Berounky a poznáváme přírodu v okolí Mateřské školy. Bylo by vhodné se ještě více zaměřit na polytechnickou výchovu, zaměřit se na používání jednoduchých pracovních nástrojů, seznámit děti s řemesly. I do budoucna se budeme snažit vodnými metodami a formami práce děti nadchnou a motivovat k činnostem pro tuto věkovou skupinu.

Materiální podmínky

Třída je světlá, velice prostorná. Na podlaze je koberec a linoleum. Na stropě je možno využít otevírací střešní okno.  Pro stravování slouží dřevěné stolky a židličky, nohy stolů jsou variabilní, aby se mohly přizpůsobit velikosti dětí. Tyto stoly se využívají i pro výtvarnou činnost. Ve třídě je velké množství hraček, stavebnic a didaktických pomůcek pro rozvoj osobnosti dítěte. Třída žabiček je také vybavena interaktivní tabulí a počítačem.

Organizační podmínky

Třída je otevřena od 7. 00 do 17.00.

7.00 -8. 30 volná hra a scházení dětí

8.30 – 9. 00 zdravotní cvičení a pohybové hry

9.00 – 9.15 svačina

9.15 – 10.00 řízená činnost

10.00 – 11.50 Pobyt venku, (lze upravit dle počasí)

11.50 – 12.30 osobní hygiena, polévka, hlavní chod

12.30 – 13.00 Hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek, rozcházení dětí

13.00 – 14.30 odpočinek na lůžku

14.30 – 15.00 odpolední svačina

15.00 – 17.00 Volná hra a rozcházení dětí

Třídní pedagog

Jana Černá, Kateřina Chvojková