Žabky

Charakteristika třídy od září 2020

Do třídy žabiček dochází celkem 21 dětí. Věkové složení dětí ve třídě je 3 – 4 roky. Třída se nachází ve sníženém přízemí budovy, samostatně přistavená v roce 2013. Patří k ní šatna, umývárna a toalety pro děti. Učitelkami ve třídě jsou třídní učitelka Dana Káchová, Olga Skramužská.

Charakteristika vzdělávání

Ve třídě žabiček pracujeme v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání, podle ŠVP s názvem „ Barevný strom poznání“. Je v něm zahrnuto seznámení dětí s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami. TVP si vypracovává třídní učitelka, která přihlíží k přáním a potřebám dětí, výchova a vzdělávání, respektuje roční období a je v souladu s tradicemi. Ve třídě je zapsáno jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. V tomto školním roce probíhá v rámci výuky i logopedická péče, procvičování jednotlivých hlásek a gymnastika mluvidel. Jednou týdně se děti seznamují s cizím jazykem, do školky dochází lektorka na výuku anglického jazyka. Výuka probíhá hravou formou s pomocí didaktických pomůcek. V zimním období děti navštěvují v jednou týdně tělocvičnu v Sokole, kde cvičíme podle projektu obce Sokolské „Svět nekončí, za vrátky cvičíme se zvířátky“. Jednou za měsíc děti navštěvují při ZUŠ keramickou dílnu. Ve třídě žabiček, využíváme ke vzdělávání dětí také interaktivní tabuli, děti zde mohou sledovat naučné pořady, pracovat se vzdělávacími programy “Školka hrou”, např. doprava, ekologie, zdraví a pohádky. Na tabuli mohou, také kreslit a rozvíjet tak svou fantazii. Specifikace třídy je namířena na environmentální výchovu, podle programu „ Mrkvička“. Děti vedeme k hezkému vztahu k přírodě, zvířatům a zdravému životnímu stylu. Chodíme na výlety a poznáváme přírodu v okolí Mateřské školy. Bylo by vhodné se ještě více zaměřit na polytechnickou výchovu, zaměřit se na používání jednoduchých pracovních nástrojů, seznámit děti s řemesly. I do budoucna se budeme snažit vodnými metodami a formami práce děti nadchnou a motivovat k činnostem pro tuto věkovou skupinu.

Materiální podmínky

Třída je světlá, velice prostorná. Na podlaze je koberec a linoleum. Pro stravování, stolní hry  a výtvarné činnosti slouží dřevěné, antropometrickým pořadavkům vyhohovující,  stolky a židličky, aby se mohly přizpůsobit velikosti a správnému sezení dětí. Ve třídě je velké množství, volně dostupných, hraček, stavebnic a didaktických pomůcek pro rozvoj osobnosti dítěte. Třída žabiček je jako jediná, vybavena interaktivní tabulí a počítačem. Třída je dostatečně vybavena tělovýchovným náčiním a nářadím, určeným k pohybovým aktivitám. Klavírem, hudebními ozvučnými nástrojky, CD přehrávačem využívanými k hudebním činnostem.