Vzdělávací program

Integrovaný blok: CO SI STROMY ŠEPTAJÍ

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR

 • Zelenej se, jedličko – „O čem se zdá vánočnímu stromku“
 • Mikulášské trampoty
 • Bílé ticho – „Stromy spí v bílé peřině“
 • Zimní sportování
 • Hádej, čím jsem –„Jablko nepadá daleko od stromu“
 • Ptáčci u krmítka
 • Kašpárkův karneval

  Záměry integrovaného bloku:

Příprava společných slavností, seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Seznamovat se s lidovými tradicemi a zvyky.
Vnímat krásu přírody v zimě. Aktivně poznávat a rozvíjet u dětí poznatky a zájem o živou i neživou přírodu, její proměny a zákonitosti. Vést děti k její ochraně.
Vhodnou stimulací se učit kontrolovat a ovládat své tělo, rovnováhu a koordinace.

Manipulovat s předměty a materiály, které poskytuje nejbližší okolí.
Poznat masopust v hudbě, lidových zvycích, v literatuře.
Osvojovat si vlastnosti, jako je zvídavost, úcta, umění oceňovat ostatní a pocit sounáležitosti s okolím a jeho kulturními a uměleckými projevy.

Vzdělávací nabídka/co učitel dítěti nabízí/:

příprava na advent, vánoce, zvyky, obyčeje, příchod Mikuláše

 • posilování lásky k rodině, kamarádům, lidem
 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost
 • spoluprožívání radosti ze společné přípravy na vánoční svátky
 • seznamování s výtvarnými technikami, výzdoba MŠ, výroba vánočních ozdob, dárků, pečení vánočního cukroví, …
 • příprava vánoční besídky, vánoční písně, koledy
 • zacházení se svíčkami, důležitost bezpečného zacházení, přítomnost dospělého, prevence vzniku požáru
 • přání svým blízkým, kamarádům-co jim přejeme dobrého
 • upevňování pocitu štěstí a spokojenosti, společné prožívání Vánočních svátků v rodině, ve skupině dětí (ve třídě)
 • vánoční nadílka zvířátkům, zdobení stromku v přírodě ovocem a zeleninou pro zvěř
 • charakteristické znaky zimy-sníh, mráz, tvoří se led, fouká ledový vítr, sněhové bouře
 • kalendář počasí a přírody
 • zimní oblečení, chránit se před chladem
 • seznámení s nemocemi charakteristickými pro období zimy
 • zvířata a ptáci v zimě, péče o ně, jak ve městě, tak v lese
 • prožívání zimních radovánek se sněhem, vlastnosti sněhu ledu-nebezpečí uklouznutí, význam posypu na cestách a chodnících
 • přípravy jednoduchých pokusů – zamrzání vody, tání ledu, sněhu
 • seznamování s poznatkem, že sníh chrání přírodu (pole, louky, zahrady)
 • posilování společného dosahování cíle – vést ke společnému prožívání vítězství, k pomoci slabšímu (zimní OH), seznámit s tradicí OH, realizace a dramatizace zimní olympiády
 • upevňování vědomí vlastní bezpečnosti při zimních sportech
 • rozvíjení fyzických dovedností při zimních sportech – bobování, koulování
 • vlastnosti pohádkových postav – kladné, záporné, rozlišování dobra a zla
 • dramatizace pohádek, hry s maňásky a loutkami, výroba
 • srovnávání veršovaných a prozaických pohádek
 • rozvoj tvořivosti a fantazie při přípravě maškarního reje, radostné prožívání přípravy i samotného karnevalu
 • výtvarné zpracování tématu – masky, loutky, seznámení s obdobím masopustu
 • zacházení s knihami, péče o ně, knihovny – účel a použití, povolání související s knihami (ilustrátor, spisovatel, knihovník, prodejce knih)
 • při výrobě loutek a kostýmů seznamování s různými materiály a jejich vlastnostmi
 • poznávání kladných a záporných hrdinů – vztahy mezi nimi – poučení
 • chápání rozdílu mezi pohádkou a skutečností

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení:

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů:

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických a matematických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Sociální a personální kompetence:

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí
 • vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá, spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

AKCE integrovaného bloku:

Celoškolní:

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční cinkání pro rodiče
 • Zdobení stromku pro zvířátka
 • Rozsvěcení vánočního stromku, dílna pro děti a rodiče
 • Vystoupení pro seniory
 • Karneval – Masopust

Doporučené:

 • Návštěva Muzea Betlémů Karlštejn, Zimní olympiáda, Polární dny, Předání vánočních přání, Pečení cukroví atd.

Integrovaný blok:  KDYŽ JSOU STROMY NEJVÍCE BAREVNÉ

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

 • Já a moji kamarádi – „Jako stromky ve školce“
 • „Pod dubem, za dubem“ – Ve škole, doma, na ulici
 • Stromy v sadě, v lese – „V každém jablíčku je malá jabloň“
 • Vítr fouká ze strnišť – „Stromy shazují listy“
 • Já jsem holka a ty jsi kluk – „Budu velký jako buk …“
 • Zvířátka se chystají na zimu – „Strom pro zvířátka“

Záměry integrovaného bloku:

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády. Začínat rozlišovat různé formy jednání a získávat postupně stále větší samostatnost v chování.
Usnadnit dětem poznávání, že každý jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Podporovat utváření pozitivních vztahů dětí a dospělých, pozitivní tolerance se všemi odlišnostmi.
Uvědomovat si sociální vazby, přátelství, příbuzenství v širší míře a uznávat je jako formu organizace, ve které je třeba volně spolupracovat a navazovat konstruktivní vazby. Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet zručnost s různým přírodním materiálem.
Chápat některé vztahy mezi prvky nejbližšího přírodního a sociálního prostředí.
Seznamovat se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí. Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Rozvíjet všechny smysly. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle, získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí.
Objevovat postupně své vlastnosti spolu s poznáváním vlastního těla a respektováním ostatních. Poznávat vlastní fyzické a motorické schopnosti a uvědomovat si i své nedostatky.
Osvojovat si základy péče o vlastní tělo vytvářením základních zdravotních a sebezáchovných návyků a vyhýbat se přímému nebezpečí

Vzdělávací nabídka:

 • seznámení s prostředím MŠ – třídy, šatny, hygienické zázemí, zahrada, okolí školky
 • znalosti svého jména / adresy/, název třídy, jména kamarádů, své značky, jména učitelek, rodičů, sourozenců
 • tvorba pravidel třídy
 • orientace v budově MŠ, poznávání pedagogických a provozních pracovníků
 • seznámení s denním režimem, časovou posloupností jednotlivých činností v MŠ-ráno, dopoledne, poledne,odpoledne-kdy, co děláme
 • zjišťování úrovně sebeobsluhy a hygienických návyků
 • rozvíjení kamarádských vztahů, podporovat zájem dětí dovědět se něco nového o svých kamarádech
 • osvojování běžných pravidel společenského chování-pozdravit při příchodu i odchodu, poděkovat, omluvit se
 • přijímání pravidel herních situacích a přivykání základním normám
 • rozvíjení schopnosti samostatného vyprávění svých zážitků
 • péče o společné hračky a zařízení – šetrné zacházení, úklid pozorování přírody, její estetické vnímání, ochrana, poučení, proč ji neničit
 • pozorování sklizně na polích, v zahradách, seznámení s plody stromů a keřů, význam ovoce a zeleniny
 • pozorování a dělení podzimního ovoce a zeleniny podle daného kritéria, popis a hygienické návyky spojené s jeho požíváním
 • sledování změn v přírodě – odlet ptáků do teplých krajin, příprava zvířat na zimu
 • změny v počasí – důležitost oblékání, charakteristické rysy podzimní přírody
 • rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy
 • zvyky a obyčeje spojené s podzimem
 • proč vznikají kaluže, chladný déšť, studený vítr
 • posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 • matematické a prostorové pojmy – geom. tvary, počet, velikosti, polohy – draků, vlaštovek, listí (tvary a barvy) lidské tělo: celkový obraz o těle a jeho částech
 • hygiena, zdraví a péče o tělo, nemoci a bolest: nejběžnější nemoci a jejich příznaky
 • určování částí těla, hygienické návyky a osobní čistota
 • služby související se zdravím: záchranná služba, nemocnice a lékař
 • rozlišování pravé a levé strany
 • rozlišování a předcházení nebezpečí, úrazům
 • zařazování her na téma rodina, přátelství
 • pochopení vztahu mezi jednáním a důsledkem (př. nebezpečné chování na cestě – úraz, nedostatek teplého oblečení – nachlazení)
 • opatrné chování vůči cizím, neznámým lidem, důvěra v lidi blízké, v jejich rady, pokyny poznávat nebezpečné předměty, přístroje, vést děti k opatrnosti
 • péče o nemocné a staré lidi – úcta k jejich osobnosti a stáří
 • kontakt se zvířaty
 • naše smysly, smyslové hry

Kompetence k učení:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Kompetence k řešení problémů:

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Komunikativní kompetence:

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Sociální a personální kompetence:

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Činnostní a občanské kompetence:

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

AKCE integovaného bloku:

Celoškolní :

 • Návštěvy ve všech třídách
 • Podzimní akce se zaměřením na podzimní úrodu – Den Stromu
 • Podzimní brigáda s rodiči

 Doporučené:

Drakiáda, Výlety, besedy, účast na soutěžích, Babí léto, Výlety do okolí, beseda s policií, divadélka v mš, Jablíčkové dny, Bramborový bál, Babí léto, Hellowen, Dušičkové slavnosti, Legenda sv. Martina